.

                                   

*******

กำหนดการเปิด - ปิดโรงเรียน

            ภาคเรียนที่ 1/2563 เปิด 1กค.63 ปิด 14 พย.63
            ภาคเรียนที่ 2/2563 เปิด 1ธค.63 ปิด 10 เมย.64

                                                  วันที่  8  มีนาคม  2564

                           การอบรมพัฒนาครูสู่มืออาชีพ

                                สหวิทยาเขตปราสาทหิน
                    วันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2563 

กิจกรรมกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2563วันที่ 24 ธันวาคม 2563 

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม  สพม.28

ที่ 21 ธันวาคม 2563 

เลี้ยงรับและส่งผู้บริหารในสหวิทยา

เขตปราสาทหิน


วันที่ 19 ตุลาคม 2563

                     การอบรมสภาเด็กและเยาวชนอำเภออุทุมพรพิสัย
                                    ณ โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา


วันที่ 30 กันยายน 2563

                     วันวานที่พากเพียร  วันเกษียณที่ภาคภูมิ
                                   นายหวัน  จันทะแจ่ม

วันที่ 4 กันยายน 2563

           งานเกษียณผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา
                          จังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงแรมศรีลำดวนวันที่ 2-3 กันยายน 2563

                    กิจกรรมสร้างขวัญและเสริมสร้างกำลังใจ
วันที่ 3 กรกฏาคม 2563

ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 1/2563
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

ดร.ชูชาติ  แก้วนอก ผอ.สพม.28
นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
วันที่ 13 มีนาคม 2563
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562                                      

วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี
ณ ค่ายลูกเสือจิระนนท์  อ.จอมพระ  จ.สุรินทร์
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
นิเทศภายในระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
ประชุมอบรมการประเมิน สมศ.รอบ 4
ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานีวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
การแขงขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์
ผู้บริหาร สพม.28 กับ ผู้บริหาร สพป.ศก 1,2,3วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
ลงนามทำ MOU 
กับวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศลวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563
ปฏิบัติหน้าที่ตัวแทนศูนย์สอบ
โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก


วันที่ 23 มกราคม 2563
คณะครูเดินทางไปส่ง
ผอ.บุญช่วย  ศรีสมพร
ณ  รร.บ้านหนองบาง สพป.ศก.1

วันที่ 16 มกราคม 2563
กิจกรรมวันครูแห่งชาติ
ณ อำเภออุทุมพรพิสัยวันที่ 10 มกราคม 2563
ตัวแทนบริษัทวีเซบ กรุ๊ปจำกัด ส่งมอบโครงการ
ก.เอ๋ย ก.ไก่  ข.ไข่  ของน้องวันที่ 8-9 มกราคม 2563
กิจกรรมกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 27 ธันวาคม 2562
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ร.ร./กิจกรรม
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563


วันที่ 26 ธันวาคม 2562
กิจกรรมวันคริสต์มาสวันที่ 18 ธันวาคม 2562
ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ 
ดร.สุชาติ  แก้วนอก ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2
ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.28


วันที่ 17 ธันวาคม 2562
แสดงความยินดีกับ ผอ.ภัทรศาสตร์ มาสกุล ผอ.สพม.28
ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.29วันที่ 11-14 ธันวาคม 2562
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69
ณ จังหวัดศรีสะเกษ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง
นักบินน้อย สพฐ.
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562
คณะครูและบุคลากรรับประทานอาหารเที่ยง
ร่วมกันด้วยมิตรภาพพวกเราชาว คลว.
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562
ประชุมประจำเดือนตุลาคม 62


วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562
แสดงความยินดีกับครูผู้ช่วยคนใหม่
นายกฤษดา  หอมไกล
วันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2562
อบรม การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
การเงิน การบัญชีและสินทรัพย์ ณ สพม.28วันที่ 17 ตุลาคม 2562
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก
กรรมการตัดสินนักบินน้อย สพฐ.
งานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 69
วันที่ 10 ตุลาคม 2562
แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ
โรงเรียนหวายคำวิทยา คนใหม่


วันที่ 25-30 กันยายน 2562
มุฑิตาจิตแด่ผู้บริหารที่เกษียณ
ประจำปี 2562
 


วันที่ 28-29 กันยายน 2562
ประชุมสัมมนาทางการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา สพม.28
บ้านสวนคุณตา กอล์ฟ จ.อุบลฯ

วันที่ 25-31 สิงหาคม 2562
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ สบมท.
จ.สุราษฏ์ธานี
วันที่ 23 สิงหาคม 2562
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2562

ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสหวิทยาเขตกำแพง
และแสดงความยินดีกับ ดร.วีระศักดิ์ จันทะรัตน์
วันที่ 8 สิงหาคม 2562
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ


วันที่ 26 กรกฏาคม 2562
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ผู้บริหารสถานศึกษา 
สพป.ศก.1กับ สพม.28 
ณ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์
วันที่ 22 กรกฏาคม 2562
ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2562
ณ ห้องอริยสัจ


วันที่ 12 กรกฏาคม 2562
การอบรมเชิงปฏิบัติการพลเมืองดิกิทัล
(Digital Citizenship) Google 
วันที่  5-13 กรกฏาคม 2562
การแข่งขันกีฬานักเรียน สพม.28

วันจันทร์ที่  1 กรกฏาคม 2562
ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา
สพม.28 ครั้งที่ 5/2562 
ณ โรงเรียนกำแพง

                                          มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนทีเรียนดี ความประพฤติดี
                                               นส.อรนุช  ดอกแก้ว นักเรียนโรงเรียนกำแพง


วันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2562
ร่วมมุฑิตาจิตผู้บริหารที่จะเกษียณ 
ประจำปี 2562 สหวิทยาเขตพระวิหาร


                                                                        สภาพวัดภู ณ ปัจจุบัน

วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2562
ร่วมเป็นเกียรติการประเมิน รร.(OBEC QA)
ระดับ SCQA
ณ.โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม


วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2562
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
แด่ศิษย์เก่า ที่เสียชีวิต 
ณ บ้านเหงี่ยง

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562
ร่วมเป็นเกียรติการประเมิน รร.(OBEC QA)
ณ.โรงเรียนกำแพง
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562
ไฟฟ้าอำเภออุทุมพรพิสัยช่วยตัดต้นไม้ 
ที่ขึ้นทับสายไฟแรงสูง

วันที่ 13 มิถุนายน 2562
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
ประจำปีการศึกษาที่ 1/2562


                                          มอบสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือนและทุนการศึกษา
                        ให้กับ น.ส.ชนินาถ  จุมพิต  นักเรียนชั้นมัธยศึกษาปีที่ 5นักเรียนเรียนดี แต่ยากจน
วันที่ 13 มิถุนายน 2562
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562วันที่ 29 พฤษภาคม 2562
ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 62
ค.ล.ว.

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปี
การศึกษาที่ 1/2562


วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
แสดงความยินดีกับคุณครูรัชนี  จันทร์แสน
เนื่องจากได้รับบรรจุแต่งตั้งเป็น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเภา สพป.ศก 3วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
แสดงความยินดีและต้อนรับ
น.ส.อรวรรณยา  แสงลอย 
วิชาเอกภาษาจีน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูปแบบ
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
ประชุมรับฟังนโยบาย DLTV
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2562

วันที่ 7- 10 พฤษภาคม 2562
ประชุมสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
แห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)
 
                                   
วันที่ 3 พฤษภาคม 2562
ประชุมรับนโยบาย ท่าน ผอ.เขต สพม.28
ณ.โรงเรียนกำแพง


วันที่ 28 - 30  มีนาคม 2562
ทัศนศึกษาดูงานโรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บำรุง
สพม.8 จังหวัดกาญจนบุรี
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562
ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2562 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 2/2561


วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562
ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา
สพม.28  ณ โรงเรียนทรายมูลวิทยา  จังหวัดยโสธร

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562
ทัศนศึกษาของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561


วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562
พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562
แสดงความยินดีกับ ผอ.ประมวล  สืบวงศ์
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562
การประเมินผลการจัดกิจกรรมทางการศึกษา
จาก สพม.28 ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
(ภาคบ่าย)

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562
แสดงความยินดีกับ ผอ.สุทธิดา  เกตุจรูญ
ผอ.โรงเรียนบ้านเปือยขามวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562
แสดงความยินดีกับ ผอ.มะลิ  หลักคำ
ผอ.โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(อสพป.17)
รายชื่อนักเรียนที่ชนะเลิศ
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
โครงการเพ็ชรเม็ดงามโคกหล่ามวิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 รับโล่รางวัลในวันที่ 14 มีนาคม 2562 ส่วนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4,5 รับโล่รางวัล ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในภาคเรียนที่ 1/2562

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
คณะผู้บริหารสหวิทยาเขตกำแพง ตรวจเยี่ยม
ให้กำลังใจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ในการสอบ o - net วันที่ 2-3 มี.ค.2562
วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์
ครั้งที่ 2/2562


      ขอขอบคุณ...คุณครูเกษมศรี  อินอะนันท์ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะครูบุคลากรทางการศึกษาทุก ๆ คนที่ให้กำลังใจ สนับสนุนส่งเสริม ร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ราชการกิจกรรมทางการศึกษา...ครับ


วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
ปรับปรุงพื้นสนามหน้าอาคารเรียน

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสหวิทยาเขตกำแพง
ณ  รร.ผักไหมวิทยานุกูลวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
ประธานสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ
ตำแหน่งครูสายผู้สอนของ สพม.28วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่นชมสนับสนุนและให้กำลังใจการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี
ของกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาในเขตบริการตำบลโคกหลาม

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ Open House ของโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม


วันที่ 7- 8 กุมภาพันธ์ 2562
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี  ณ ค่ายลูกเสือสบายดี 
อำเภอกันทรลักษ์

                                     
  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนรับการ นิเทศ กำกับ ติดตามตรวจสอบภายใน
 จาก  คณะกรรมการ นิเทศ ฯ  สพม.28 วันที่ 1- 6 กุมภาพันธ์ 2562
ฝ่ายบริหารทั่วไป ปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร สถานที่ ถนนคอนกรีตภานในโรงเรียนวันที่ 30-31 มกราคม 2562
นิเทศติดตาม ให้กำลังใจนักเรียน ม.3 โรงเรียนในสหวิทยาเขตกำแพง
ที่จะสอบ O-Net ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562


วันที่ 29 มกราคม 2562
ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29

วันที่ 24 มกราคม 2562
ค่ายอบรมเสริมสร้างความสามัคคีมีวินัยและรู้สิทธิหน้าที่พลเมือง
จากวิทยาลัยกกหมายและการปกครอง มหาวิทยาลับราชภัฎศรีสะเกษวันที่ 21มกราคม 2562
ประชุมเตรียมพร้อมเพื่อประเมินรับรางวัล OBEC  ABARDS ครั้งที่ 8
ณ สพม.28วันที่ 9 มกราคม 2562
ประชุมประจำเดือนสหวิทยาเขตกำแพง
ณ โรงเรียนทุงสิมวิทยาคม
วันที่ 28 ธันวาคม 2561
จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันคริสต์มาส
 เลี้ยงรับ - ส่งบุคลากรและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

  
วันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2561
จัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2561อีกมุมหนึ่งของเบื้องหลังความสำเร็จของทีมวันที่ 3 ธันวาคม 2561
คณะกรรมการดำเนินการตรวจนับจำนวนนักเรียน


วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
ผลการเลือกตั้งตัวแทนสมาชิกออมทรัพย์ครู เขต 7
หน่วยเลือกตั้งโรงเรียนบ้านอีหล่ำ
ลำดับ 1-5 เป็นตัวแทนสมาชิกฯ(ได้รับเลือกตั้ง)
ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ชาว เขียว - เหลือง (ค.ล.ว) ที่แสดงความเป็นหนึ่งเดียว
ขององค์กร จากผู้มีสิทธิ์ออกเสียง 16 เสียง ได้ 16 เสียง
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
ศน.วิมลพรรณ  กลางมณี นิเทศ แนะนำการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษารับฟังนโยบายและข้อสั่งการเกี่ยวกับการ
รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน ผ่านระบบ Tele  Conference
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
แสดงความยินดีกับ คุณครูชิตพล  ใยพา ครูธุรการคนใหม่่

แสดงความยินดีกับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์คนใหม่
ผอ.นาวิน  สีหาบุตร


วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2561
การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตกรรมฯ
สพม.28วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
เจ้าหน้าที่กรมที่ดินจังหวัดศรีสะเกษมอบ
โปรสเตอร์วันดินโลก 5 ธันวาคม
วันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2561
ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่ได้ย้าย
ประจำปีการศึกษา 2561


วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจำเดือนตุลาคม 2561
วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561
ท่าน ผอ.ภัทธศาสน์  มาสกุล ผอ.สพม.28 ตรวจเยี่ยม  นิเทศ  
กำกับติดตาม การจัดการเรียนการสอน 


วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561
เปิดภาคเรียนที่ 2/2561
วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561
ประชุมประจำเดือนผู้บริหาร สพม.28
ณ โรงเรียนเลิกนกทาวันที่พฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561
โรงเรียนรับการประเมินจาก สพม.28
วันที่ 17 - 20 กันยายน 2561
ประเมินโรงเรียนในสหวิทยาเขตลุ่มน้ำมูล
วันที่ 14 กันยายน 2561
มุฑิตาจิตผู้บริหารที่เกษียณ สพม.28
ณ โรงเรียนสตรีสิริเกษ

วันที่ 7-14 กันยายน 2561
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา สพม.28วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561
ประชุมประจำเดือนสหวิทยาเขตกำแพง
ณ โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา
วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561
แสดงความยินดีกับนายธีรยุทธ  เชื้อพราหณ์  วิศวกรฯ 
สพฐ.ที่ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ ที สพป.ศก.1 


วันที่ 1 กันยายน 2561
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย กศจ.ศรีสะเกษ
 วันที่ 26-31สิงหาคม 2561
ประชุมทางวิชาการ สบมท. ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน จังหวัดพิษณุโลก 


                    วันที่ 20-21สิงหาคม 2561
  ศึกษาดูงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
                 วันพุธที่ 9  สิงหาคม 2561
                                  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
                   


                     วันพุธที่ 8  สิงหาคม 2561
                       ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อน
                   โครงเรียนคุณธรรมทุกพื้นที่ สร้างคนดีให้บ้านเมือง ณ สพม.28


                   วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฏาคม 2561
            ต้อนรับตัวแทนผู้บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์
                                 พร้อมโต๊ะเก้าอี้
                จากคุณวสุวี  วิจิตรลีลาและคุณสาระ  ลำซ่ำ 
     


                              ท่านภัทรศาสน์  มาสกุล   ผอ.สพม.28 

        การประชุมวิธีการให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
        ด้วยระบบ Video Conference 12 กรกฏาคม 2561                 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
                                  ประจำปี การศึกษา 2561 
                                        1 กรกฏาคม 2561
                                                   
  


                            วันที่ 13 มิถุนายน 2561

                 พิธีเปิดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายโสธร 
                            วันที่ 13 มิถุนายน 2561

                                             
             กิจกรรมไหว้ครูประชุมประจำปีการศึกษา 2561
                            วันที่ 7 มิถุนายน 2561
            การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2561
                  ของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา                                    วันอังคารที่  5 มิถุนายน 2561 


                              **************
                     
วันที่  1 มิถุนายน 2561 
                                    ประชุมคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตกำแพง

                     วันที่  31 พฤษภาคม 2561 
                                   ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ณ โรงเรียนขุขันธ์

                    วันที่  23 พฤษภาคม 2561 
                                          ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1/2561 

                   วันที่  15 พฤษภาคม 2561 

บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (คุณสาระ  ล่ำซำ) มอบคอมพิวเตอร์ core i3 
เพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนโคกหล่ามวิทยา จำนวน 20 เครื่อง
 จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับคุณวสุวี  วิจิตรลีลา มอบคอมพิวเตอร์ core i3 เพื่อการศึกษา
ให้กับโรงเรียนโคกหล่ามวิทยา จำนวน  12   เครื่อง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ


                       วันที่  27 มีนาคม 2561 
ขอบคุณคณะครูที่ HBD ย้อนหลัง
วันที่  23 มีนาคม 2561 
พิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ทช.)
ณ  สพม.28


วันที่  18-20 มีนาคม 2561 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาศึกษาดูงาน
โรงเรียนแสนสุข  จังหวัดชลบุรี


วันที่  9 มีนาคม 2561 
กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียน จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 8 มีนาคม 2561 ภาคบ่าย
รับการประเมินจาก  สพม.28
ประจำปีการศึกษา 2560วันที่ 8 มีนาคม 2561 ภาคเช้า
พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 8 มีนาคม 2561
ทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการบริหารจัดการราษีไศลวันที่ 7-12 มีนาคม 2561
คณะกรรมการประเมินติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน สพม.28 ชุดที่ 5

วันที่ 6 มีนาคม 2561
ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2561
ณ โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา
วันที่ 2 มีนาคม 2561
คณะครูและนักเรียนทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา


วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล 
และ
โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา

ได้ร่วมมือทำ (MOU)ทางด้านการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ภาคเช้ารับการนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษา
จากสำนกงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ภาคบ่าย


            ประชุมประจำเดือนสหวิทยาเขตกำแพง
สนามสอบโรงเรียนผักใหมวิทยานุกูล

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

                                                                   

                                     
                           คณะกรรมการคุมสอบO-NET ม.3
สนามสอบโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร
วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561
มอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯระดับภาค
วันที่ 31 มกราคม 2561


แสดงความยินดีกับครูผู้ทรงคุณค่าฯ
วันที่ 30 มกราคม 2561ทำ MOU กับโรงเรียนสวายพิทยาคม(โครงการสถานศึกษาสีขาว)รับนโยบายจากท่านณรงค์  แผ้วพลสง  รองเลขา สพฐ.
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
กิจกรรมวันเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี
ประจำปี พ.ศ.2561
ณ ค่ายสิงห์ดำ อำเภอกันทรลักษ์
วันที่ 18-19 มกราคม 2561


กิจกรรมวันครูประจำปี พ.ศ.2561
ณ ที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัย
วันที่ 15-16 มกราคม 2561


ชนะเลิศกีฬาเปตองชาย   ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกับ
 อบต.โคกหล่ามและโรงเรียนในเขตบริการ
วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561


กิจกรรมทำบุญตักบาตร วันคริตมาส กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
วันที่ 29 ธันวาคม 2560 

มอบกระเป๋าเป้ให้นักเรียน ทุุกคน
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 


                      ออกแนะแนวศึกษาต่อ
                         วันที่ 19 ธันวาคม 2560 


                          
            วิ่งเฉลิมพระเกียรติขึ้นอุทยานแห่งชาติ
                   เขาพระวิหาร วันที่ 10 ธันวาคม 2560 
                                                      

                                          
โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา จัดกิจกรรมกีฬาภายใน ระหว่างวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2560 


นายธนกฤช    จิริวิภากร ส.อบจ.ประธานพิธีเปิดกีฬาภายใน
วันที่ 8 ธันวาคม 2560


นายสายนต์  ประคองใจ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
(กำนันตำบลโคกหล่าม)  ประธานพิธีปิด


การแข่งขันกีฬาของคณะครูบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

                                                                                                                                  
กิจกรรมรับและส่งนักเรียน ประจำ
ภาคเรียนที่ 2/2560
                                            *******                                                                               
  
กิจกรรมสนทนาภาษาต่างประเทศ
***********
ประจำเดือน   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560


          


Photo  Story  K.R.V. School.

โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา

***********
วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม2560


กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ Super Full  moon

 

วันที่ 30 พ.ย. ถึง  1 ธ.ค.2560

ประชุมประจำเดือนผู้บริหารและรับนโยบาย ผอ.เขต สพม.28  
ณ โรงแรม The River จังหวัดนครพนม


วันอังคารที่ 28  พฤศจิกายน 2560
ตัวแทนคณะครูบุุคลากรทางการศึกษา  คลว.และตัวแทนผู้บริหารสหวิทยาเขต กำแพง ร่วมแสดงความยินดีกับ ท่าน ผอ.เขต สพม.28 คนใหม่ นายภัทรศาสตร์   มาสกุล 


วันจันทร์ ที่ 27  พฤศจิกายน 2560
มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน
ศิลปหัตกรรมนักเรียน สพม.28 ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560


วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2560
นำนักเรียนช่วยบริการชุมชน  งานฌาปนกิจศพ
คุณแม่แขม  ศรีสมพร   ณ  เมรุวัดบ้านเปือย


ประชุมร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน /ครูฝ่ายกิจการฯ/ครูที่ปรึกษาในการพัฒนาผู้เรียน
วันที่   6 - 7 พฤศจิกายน 2560
***********วันที่ 6 ตุลาคม 2560
ประชุมอบรมเกี่ยวกับการทำข้อมูล DMC
ณ สพม.28
วันที่ 3-4 ตุลาคม 2560

การประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจำปี 2561

วันที่ 4 ตุลาคม 2560
กิจกรรมส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจ
ให้กับบุคลากร  คลว.

ตามด้วยงานมุฑิตาจิตพี่ที่เกษียณอายุราชการวันที่ 18 กันยายน 2560
ประเมินโรงเรียนของสหวิทยาเขตกำแพงทีเข้ารวมโครงการ
สถานศึกษาสีขาว


วันที่ 15 กันยายน 60
.กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English  Camp 2017 


วันที่ 11-15 กันยายน 60

คณะกรรมการประเมินโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. 28
 

วันที่ 13 กันยายน 2560 
โรงเรียนรับการประเมินโรงเรียนจาก สพม.28 ในภาคเช้า


วันที่ 5 กันยายน 60
ร่วมกิจกรรมกับชุมชน
การทำบุญสังฆทาน วัดบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ

วันที่ 29 ส.ค  -  1 กันยายน 60
ประชุมสัมนาผู้้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย  ส.บ.ม.ท
ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์  จังหวัดอุบลราชธานี


วันที่ 24 สิงหาคม 60
กิจกรรมเลี้ยงส่งครูจันทรืเพ็ญ  ศรีสมพร
เนื่องในโอกาสได้รับคำสั่งย้ายไปที่โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยวันที 15 - 16 สิงหาคม 60
การประชุมพัฒนารูปแบบสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมไทย 4.0
ณ  โรงแรมแอมบาสเดอร์ฯ จังหวัดชลบุรีวันที่ 10 สิงหาคม 2560
ภาคเช้ากิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560

 


 
ภาคบ่ายจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดและกิจกรรมอาเซียนศึกษา
 ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 8 สิงหาคม 2560
ประชุมประจำเดือนกรกฏาคม ของโรงเรียนโคกหล่ามวิทยา
 ครั้งที่ 7/2560    ณ ห้องอริยสัจ
วันที่ 4 สิงหาคม 2560
ประชุมรับฟังการขับเคลือนนโยบายสัญจร สพฐ.ครั้งที่ 3 
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 1- 15 สิงหาคม 2560
กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน 100 % 
ของคณะครู - นักเรียนประจำปีการศึกษาที่ 1/2560


 


วันที่  19 กรกฏาคม 2560
ส่งเสริมให้ขวัญและกำลังใจบุคลากร ชาวเขียว - เหลือง


วันที่  7-15  กรกฏาคม 2560
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา  สพม.28  
เจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขันมวย

 ร่วมการแสดงในพิธีเปิด
วันที่  6  กรกฏาคม 2560
พ.ต.อ. ภิญโญ  สุทธิสาร ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอุทุมพรพิสัย
มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ชาว เขียว - เหลืองวันที่  5  กรกฏาคม 2560
พิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติวันที่  27 - 28 มิถุนายน 2560
กิจกรรมนิทรรศการโครงการศาสตร์พระราชา  ณ  โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
วันที่  26  มิถุนายน 2560
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

กิจกรรมวันสุนทรภู่ (รำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่)

วันที่  20  มิถุนายน 2560
กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจการเลี้ยงรับเลี้ยงส่งบุคลากร

1. นางสาวธัญญลักษณ์   ทองเปลว พนักงานราชการสอบบรรจุได้เป็นครูผู้ช่วย รร.หนองคูวิทยา
    2.นางสาวอัญญารักษ์   มะลิวงษ์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

วันที่  20  มิถุนายน 2560
เข้านมัสการพระครูประภากรยติกิจ ( อ.บุญ  ปภสุสโร) 
เจ้าอาวาสวัดบ้านเหงี่ยง  อ.อุทุมพรพิสัยวันที่  16-17   มิถุนายน 2560
การประชุมปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
ณ รร.เฉลิมพระเกียรติฯ จ.ศรีสะเกษ


วันที่  14   มิถุนายน 2560
รับมอบกล้องโทรทรรศน์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
จากสถาบันวิจัยดาราศาสร์แห่งชาติ

วันที่  8  มิถุนายน 2560
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560วันที่  7  มิถุนายน 2560
ร่วมกิจกรรมของชุมชนในการกำจัดผักตบชวาออกจากคลองห้วยหนองในเข ตำบลโคกหล่าม 
นำโดยท่านกำนันสายยนต์ ประครองใจ  ท่านนายกจันดี  แซ่จึง ผู้นำ ชาวบ้านในเขตำบลโคกหล่ามวันที่ 1 มิถุนายน 2560
แสดงความยินดีกับท่าน เยาวลักษณ์  คงพูล   ศึกษาธิการจังหวัดยโสธรวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโคกหล่ามวิทยา
ครั้งที่ 5/2560 ประจำเดือน พฤษภาคม
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560

การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2560
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น

ประจำปีการศึกษา 2559
   

ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมการเลี้ยงส่งจากบุคลากรชาว ม่วง - แสด - ขาว
ภรว.วันที่ 2 มิถุนายน 2560
ประมวลภาพกิจกรรมเลี้ยงต้อนรับ จากชาว เขียว -  เหลือ คลว.
วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม 2560
  *********************

นักปราชญ์ หรือผู้มีความรู้มากๆ มักนิยม รัก ศรัทธา "น้ำ" ด้วยเหตุและผล สมับติของน้ำมีมากและหนึ่งในสมบัติหลายข้อคือปรับเปลี่ยนได้ตามภาชนะบรรจุ  นั้นคือผู้มีความรู้มากๆสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ ปรับตัวได้ทุกสถานะการ มีภูมิคุ้มกันที่ดี

ผู้มีอำนาจบารมีที่ชอบสงบ มัก นิยม รัก ศรัทธา"ภูเขา"  ภูเขาเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแรง มั่นคง คือผู้ให้ ผู้เป็นต้นกำเนิดความอุดมสมบูรณ์ทั้งมวล  จะเห็นได้ว่า แม่น้ำ  เกิดมาจากภูเขา ดังนั้น ภูเขา   แม่น้ำ เป็นธรรมชาติ สวยงามยิ่งนัก ที่เป็นแหล่งกำเนิดความอุดมสมบูรณ์ให้กับสรรพสิ่ง ด้วยเหตุผลนี้"เมื่อวัยเยาว์จงพัฒนาตนฝึกตนให้เหมือนกับน้ำ"

######################
                                                                                                                                                                    ศิลปะของการมีชีวิต คือการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใด้ดีและสมดุล
      
การสะสมความรู้ก็ไม่ต่างอะไรกับชาวนาสะสมปุ๋ยดังนั้นเมื่อวัยเยาว์เจ้าควรสะสมความรู้ให้มาก ๆ

##########๒๒๒๒๒##########

ทุก ๆ ชีวิตมิตรมนุษย์ต่างก็เคารพ กฏ...กติกา...โลกาจึงสวยด้วย...การกระทำ..ตามกฏนั้นๆ...
ชั่วชีวัน...ชีวิตนั้นก็ราบรื่นชื่นอุรา...ผาสุขเอย..ท้ายสุด ทุก ๆ  ชีวิตถูกลิขิต มาตัวเปล่า ก็ไปตัวเปล่า           ไปไม่กลับ  หลับไม่ตื่น  ฝื่นไม่มี  หนีไม่พ้น

1. กฏหมู่      2.กฏศีลธรรม    3. กฏหมาย     4.กฏธรรมชาติ

##########๒๒๒๒๒##########

ความแก่ได้มาฟรีๆ แต่ความดีต้องลงมือทำ


ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
Professional  Learning  Community (PLC)
23 มีนาคม 2560 
วันที่ 14 มีนาคม 2560
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาฯครูผู้ช่วยปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบปีการศึกษา 2559
ม.3 รุ่นที่ 22  และ ม.6  รุ่นที่ 17
วันที่ 7 มีนาคม 2560


วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
ให้โอวาท แนวทางแนวคิด สร้างความตระหนักให้กับนักเรียนชั้มมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการสอบ O-Net ในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 
 วันที่ 30 มกราคม 2560

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง                                                         วันที่ 18-20 มกราคม 2560

          การแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2559


วันที่ 8 ธันวาคม 2559

ให้การอบรมแนะนำแนวทางการเตรียมตัวให้พร้อมในการสอบ O-NET
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 25 ตุลาคม 2559
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยาจัดพิธีการถวายไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ 9)


วันที่ 21 กันยายน 2559
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วม HBD ผอ.ดร.คณาวุฒิ  พรหมทา 

วันที่ 4-8 กรกฎาคม 59
อบรมสมาคมรอง ฯผอ มัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ณ  จังหวัดเชียงใหม่วันที่ 20 มิถุนายน 2559
โรงเรียนฝึกซ้อมแผนผจญเหตุ ของข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโดย
  วิ่งลงหลุมหลบภัย  ตามจุดนัดหมายของแต่ละระดับชั้นเรียน


วันที่ 14 มิถุนายน 2559

กิจกรรมการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่อยู่ตามแนวชายแดน โดย พล.อ.พิศณุ   อุไรเลิศ  
ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดนได้มาเป็นเกียรติในพิธิมอบทุนดังกล่าว จึงขอบพระคุณท่านและคณะมา  ณ  โอกาสนี้ด้วยครับ

วันที่  28  พฤษภาคม 2559
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่  26  พฤษภาคม 2559
โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี จัด ณ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
นายอภิชาติ  ธนะมัย  นายอำเภอกันทรลักษ์เป็นประธานเปิดโครงการ


   ปรับปรุ่งภูมิทัศน์หน้าอาคารเรียน ก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 
                                                                 วันที่  13-14  พฤษภาคม  59 
                                                        เข้าค่ายนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4
                                                                   วันที่     3  พฤษภาคม 59
                                                      ประชุมรับนโยบายจาก ผอ.สพม.28                


               
                                                                   7  มีนาคม  2559 
                                          พิธีทำบุญตักบาตรขึ้นอาคารโรงฝึกงาน 204/27         

                                                                            7  มีนาคม  2559 
                                          พิธีมอบทุนการศึกษาจากศูนย์พัฒนาสังคมจังหวัดศรีสะเกษ


         ======================================
14 กุมภาพันธ์  2559 
ร่วมงาน Happy Birth  day  ดร.ฤทธา   นันทพันธ์   ผอ.สพม.2812 กุมภาพันธ์ 2559
ถ่ายรูปหมู่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

วันที่  1 - 2  กุมภาพันธ์ 2559 ทัศนศึกษานักเรียน ม.1-5 
กันทรลักษ์ - นครราชสีมาวันที่ 2ุ6 มกราคม 2559
เดินทางไปส่งคุณครูนิศาชล  คำมอน ย้ายไปที่ 
โรงเรียนเบญจลักษ์วิทยา  สพม.28
วันที่ 20 มกราคม 2559
ร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนภูมิซรอลวิทยาวันที่   19 - 20  มกราคม  2559 
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี  ณ  ค่ายทหารพานที่ 23วันที่ 15 มกราคม  2559
ร่วมช่วยงานกีฬาสี โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใสวันที่ 14 มกราคม 2559
ประชุมคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตพระวิหารวันที่   30  ธันวาคม  2558
กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว  ที่นาด้านหลังอาคารเรียน
นำโดยท่าน ผอ.คณาวุฒิ   พรหมทา

วันที่  26 - 27 ธันวาคม  2558
กิจกรรมค่ายเคมีอาสา พัฒนาเพื่อน้อง ครั้งที่ 3
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาควิชาเคมี
นำโดยว่าที่ร้อยตรีบุญมี  นากรณ์ และคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ออกค่าย  ณ  โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา  จึงขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ด้วย   ครับ
วันที่  25  ธันวาคม  2558      กิจกรรมวันคริสต์มาส


ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาภายใน รร.บ้านจันทร์หอบตาแสก

วันที่ 24 ธันวาคม 2558
ร่วมพิธีเปิดการประชุมโครงการสร้างเครือข่ายรักษาป่าฯ 
ณ  อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารวันที่ 24 ธันวาคม 2558 
ประกอบพิธีขึ้นอาคารโรงฝึกงาน 104/26

วันที่ 23 ธันวาคม 2558
พลเอกธีรชัย   นาควานิช   ผู้บัญชาการทหาบก
มาตรวจราชการชายแดน ไทย - กัมพูชา และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับ
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
วันที่  21 ธันวาคม 2558

แสดงความยินดีกับ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองบักโทน  คนใหม่  ผอ.สุนทร    ทองสวัสดิ์

             

             
วันที่ 18 ธันวาคม 2558 

******

ลงนามทำ MOU กับ ผอ.เขต สพม.28 เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาภาษาอังกฤษ 100% ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
*******การแต่งกายเครื่องแบบปกติขาวในวันที่ 5 ธันวาคม (วันพ่อแห่งชาติ)
                                =================================================


                                      ชีวิตคงไม่มีอะไรดี ถ้ามองแต่เรื่องร้ายๆ
                     
ชีวิตคงจะมีแต่วุ่นวาย ถ้ามองทุกอย่างเป็นปัญหา
                     
ชีวิตคงจะไร้ค่า ถ้ามัวแต่ตอกย้ำ ซ้ำเติมตัวเอง
                     
ชีวิตจะมีความสุขขึ้นมาเอง ถ้ามองทุกสิ่งในแง่ดี

                                                                   $$$$$$$$$$$$$$$$$


                    =================================================


เรียนทุกท่านที่เคารพ

เว็บ Blog ที่จัดทำขึ้นมีความมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทาง
ด้านวิชาการทางด้านการศึกษา ข่าวสารความเคลื่อนไหวที่สำคัญ ตลอดจน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่าง ๆ ครับ  นายทัศพร    คำปลิว
  ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ


1. ถ้าคนสองคนมีเงินคนละ 1 บาท มาแลกเปลี่ยนกันจะได้เงินคนละ 1 บาท
    ค่าเท่าเดิม
2. ถ้าคนสองคนมีความคิดดีๆ คนละ 1 ความคิด มาแลกเปลี่ยนกัน จะได้ความคิด
ดี ๆ คนละ 2 ความคิดประเมินค่าไม่ได้

ถ้าหากว่าท่านมีเวลาว่างก็แวะเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็น
ได้นะครับ เพื่อเป็นการพัฒนาที่ดีขึ้น !เคารพธรรมชาติวันละหลาย ๆ ครั้ง อยู่กับธรรมชาตินาน ๆ

จะพบสิ่งดี ๆ ใหม่ๆ และน่าสนใจ