.

                                   *********
*********
**********
.
.

กำหนดการเปิด - ปิด  โรงเรียน
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2567

    เปิดเรียน  13  พฤษภาคม  2567
 ปิดเรียน  11 ตุลาคม  2567

*****************************************

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรมุ่งให้ผู้เรียนเป็นคนดี 
มีความรู้ มีทักษะชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ของลูกศิษย์ ภรว.ทุกๆ คน
ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561
จำนวน  3  มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1.คุณภาพของผู้เรียน
1.1ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2.กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

*******
โมเดล (Model) การบริหารจัดการศึกษารูปแบบ
PRW.MODEL
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
.


วันที่  17  พฤษภาคม 2567

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่  10  พฤษภาคม  2567

ปัฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2567

วันที่  9  พฤษภาคม 2567

อบรมสภานักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2567
วันที่  8  พฤษภาคม 2567

รับนโยบายจาก ผอ.สพม.ศก ยส. 

ผอ.เขต พบเพื่อนครู

วันที่  16  เมษายน 2567
สรงน้ำพระ ห่มผ้าหลวงพ่อใหญ่ รดน้ำขอพรสงกรานต์
ณ สำนักสงฆ์ภูน้อย  บ้านภูมิซรอล
วันที่  3  เมษายน 2567

กิจกรรมทำบุญตักบาตร และรดน้ำ ดำหัว ขอพรสงกรานต์วันที่  18-20  มีนาคม 2567 

ศึกษาดูงานโครงการช่างหัวมัน  จ.เพชรบุรี

วันที่  5  มีนาคม 2567 

พิธีปัจจิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษาปี 2566
วันที่  29  กุมภาพันธ์ 2567 -  1  มีนาคม 2567 

กิจกรรมเข้าค่าพักแรมลูกเสือเนตรนารี

.

วันที่  21-23  กุมภาพันธ์ 2567 

กิจกรรมกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2566

 


.

วันที่  18  มกราคม 2567

แสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการ

โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม คนใหม่

 ท่านรองฯจารุวรรณ  บุญช่วย
วันที่  16  มกราคม 2566 

กิจกรรมทำบุญตักบาตร กีฬา ราตรีสัมพันธ์วันที่  11  มกราคม 2566 

พิธีมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น ณ สพป.ศก.4


วันที่  10  มกราคม 2566 

กีฬานักเรียนกลุ่มมออีแดง

วันที่  30 - 31  ธันวาคม 2566 

กิจกรรมผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

วันเสาร์ที่  16  ธันวาคม 2566 

ต้อนรับท่านสุทิน  คลังแสง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม


วันศุกร์ที่  15  ธันวาคม 2566 

กิจกรรมทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 

ณ.จังหวัดร้อยเอ็ด และ จังหวัดยโสธร


วันที่  12  ธันวาคม 2566 

รับการนิเทศเตรียมความพร้อมในการ

เปิดภาคเรียนที่ 2 /2566 จาก สพม.ศก ยสวันที่  9-10  ธันวาคม 2566 

วิ่งขึ้นเขาพระวิหารครั้งที่ 26 วิ่งคว้าหมอกหยอกตะวัน สถานที่พักนักกีฬา


.

วันที่  27 พฤศจิกายน  2566
ทอดกฐินวัดพระอาจารย์สุขสันต์  สุวิโร
.


วันที่  25-26 พฤศจิกายน  2566

ปรับปรุ่งภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
.
.

วันที่  23 พฤศจิกายน  2566

 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2566

วันที่  22 พฤศจิกายน  2566
พิธีถวายราชดุดี  วันคล้ายวันสวรรคต  แด่ ร.6
.

วันที่  20 พฤศจิกายน  2566
การจัดทำข้อตกลงการพัฒนางานตาม ว.PA
..
วันที่  10 พฤศจิกายน  2566
ย้ายดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา  สพม.ศรีสะเกษ  ยโสธร
.
.
.
.


.
นวัตกรรมบริหารองค์กร


“NPK MODEL”

 N = Network           เครือข่ายสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
P = Professional       มืออาชีพเพื่อการพัฒนา คุณภาพการศึกษา

 K = Kindness          มีความเมตตากับลูกศิษย์และเพื่อนร่วมงาน*********************************************
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC   AWARDS เหรียญทองระดับชาติ

สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษา 

ขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ

การดำเนินการตามข้อตกลง ว.PA
ประจำปีงบประมาณ 2566
.


วันที่ 23-25 สิงหาคม  2566
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา  สพม.ศก  ยส
.วันที่  18 สิงหาคม  2566
กิจกรรมวันวันวิทยาศาสตร์กิจกรรมมุฑิตาจิตผู้บริหารสถานศึกษา
สพม.ศก ยส
ณ.จังหวัดกาญจนบุรี  10-13 ส.ค.2566
.
.

สพม.ศก ยส
ณ.ลาวใต้ 31 ก.ค.-2 ส.ค.2566
.

.


เภอพยุห์
ณ.จันทรบุรี 19-21 ก.ค. 2566
.

วันที่  25 กรกฏาคม  2566
กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยและพิธีถวาย
พระพรชัยมงคลแด่ ร.10
.
.
วันที่  13 กรกฏาคม  2566
ทำ  MOU สถานศึกษาสีขาวกับโรงเรียนพยุห์วิทยา
.
.

วันที่  5 กรกฏาคม  2566
การนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู
.


วันที่  27  มิถุนายน  2566
ประชุมประจำเดือนมิถุนายน ผู้บริหาร.
วันที่  16 มิถุนายน  2566
กิจกรรมงานเลี้ยงรับนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูปแบบ 
ณ สวนไทยนาทองดี อำเภอพยุห์ 
.
.
.
.

.

วันที่  8 มิถุนายน  2566
พิธีไหว้ครู    ปีการศึกษา 2566
.
.วันที่  26 พฤษภาคม  2566
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2566

วันที่  16 พฤษภาคม  2566
เปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2566
.
.

.
วันที่  15 - 17  เมษายน  2566
กิจกรรม รดน้ำขอพร เล่นน้ำสงกรานต์กับญาติ
.
.
.
.

.
.
วันที่  14  เมษายน  2566
ร่วมงานการแข่งขันกีฬาเยาวชนบ้านโพธิ์ศรี
.
.
.
.
วันที่  14  เมษายน  2566
ช่วยงานมงคล สมรส คุณครูพรสุดา  หนองบัว
.
.
.
.
วันที่  14  เมษายน  2566
ช่วยงานฌาปนกิจศพ คุณแม่ท่อน  สุขสงวน
.
.
.
.
.
วันที่  11  เมษายน  2566
ประชุมผู้บริหารและรดน้ำขอพร ผู้ใหญ่ สพม.ศก  ยส
.
.
.
.
.

วันที่  7  เมษายน  2566
กิจกรรม  รดน้ำขอพร  ผู้ใหญ่  ผู้อาวุโส
สบม.ศรีสะเกษ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
.

วันที่ 5 เมษายน  2566
กิจกรรมแสดงความยินดีกับ น.ส.สุภิณโญ  เพ็ชรไพร
ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38  นครสวรรคเกมส์
.
.
.
.
.
.
.
วันที่  5  เมษายน  2566
กิจกรรม  รดน้ำขอพร  ผู้ใหญ่  ผู้อาวุโส
.
.
.
.
.
.

วันที่ 21 - 24 มีนาคม 2566
คณะกรรมการประเมินโรงเรียนสังกัด สพม.ศก.ยส ชุดที่ 1
ประเมินโรงเรียนสหวิทยาเขตปราสาทหิน
.
.
.
.
.
.
.

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566
พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2565วันที่ 30 มกราคม 2566
นายสำสำรวย   เกษกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  
มอบโล่ห์รางวัลให้โรงเรียนเนื่องใน
นางสาวสุภิญโย   เพ็ชรไพร 

ได้รับ  2  เหรียญเงิน การแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่  42 เทียนนกแก้วเกมส์ ณ จ.เชียงใหม่

วันที่ 28 มกราคม 2566
กิจกรรมล่องแพสิรินธรกับคณะพี่ๆเพื่อนๆน้อง ชาว คลว
ท่าแพ...ดาหลาซิกเนเจอร์


วันที่ 18 มกราคม 2566
แสดงความยินดีกับ
นางสาวสุภิญโย   เพ็ชรไพร

2  เหรียญเงิน การแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่  42 เทียนนกแก้วเกมส์ ณ จ.เชียงใหม่
วันที่ 16 มกราคม 2566
กิจกรรมวันครูแห่งชาติประจำปี 2566
อำเภอพยุห์


วันที่ 12-13 มกราคม 2566
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
ประจำปีการศึกษา 2565วันที่ 11 มกราคม 2566
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
วันที่ 5 - 6 มกราคม 2566
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2565วันที่ 29 ธันวาคม 2565
กิจกรรมวันคริสต์มาส/ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
วันที่ 28 ธันวาคม 2565
พิธีถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราช
สาริณีสิริพัชร มหาวัชราชธิดา

วันที่ 13 ธันวาคม 2565
แสดงความยินดีกับบุคลากรที่จบการศึกษา
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต

วันที่ 8 ธันวาคม 2565
กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียน ณ จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 5 ธันวาคม 2565
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
ร่วมงานกี่ฬาภายในโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีวันที่  18  พฤศจิกายน 2565
ประชุมรับนโยบาย ผอ.สพม.ศก ยสวันที่  18  พฤศจิกายน 2565
ทำบุญตักบาตรและประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2/2565
วันที่  16  พฤศจิกายน 2565
การลงนามข้อกลง PA กับ คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

วันที่  11  พฤศจิกายน 2565
การลงนาม MOU กับ สถาบัน
พระบรมราชชนก
.
วันที่  4  พฤศจิกายน 2565
งานเลี้ยงส่งครูอลงกรณ์   อาษา
ย้ายไป รร.บ้านคันพะลาน สพป.อบ 2
.
.
.
.
.
.
.
.
วันที่  23 - 28  ตุลาคม 2565
ศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม
.
..
.


.ประมวลภาพกิจกรรม
แสดงความยินดีกับผู้บริหารที่
ได้ย้ายรับตำแหน่งใหม่ เริ่ม 1 ตุลาคม 2565 
.
.

.
.
.

.


ประมวลภาพกิจกรรม
งานเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2565
.
.


.
วันที่ 20  กันยายน 2565

คณะกรรมการประเมิน ว.PA

.


 25- 27  กรกฏาคม 2565
กิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565


วันพุธที่ 11- 12  กรกฏาคม 2565
ร่วมกิจกรรมชุมชนแห่เทียนเข้าพรรษา 
อบต.โนนเพ็ก (11 กค65)และอบต.หน้องค้า(12 กค65)วันพุธที่  6  กรกฏาคม 2565
จัดกิจกรรมสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ
เนื่องในวันที่ 1 กรกฏาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย
วันจันทร์ที่  27 มิถุนายน  2565
จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกวันจันทร์ที่  27 มิถุนายน  2565
จัดกิจกรรมลำลึกครูกลอนสุนทรภู่
วันพุธที่  20 - 24  มิถุนายน  2565
สัปดาห์แห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียนของนักเรียนทุกคนทุกระดับชั้น
วันพุธที่  22  มิถุนายน  2565
ส่งเสริมสนับสนุนให้กำลังใจคณะครูบุคลากรที่จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารี

วันอังคารที่ 21  มิถุนายน  2565
การอบรมนักเรียนตามโครงการ วัยรุ่น  วัยใส ไม่เสพ
 ไม่ท้อง  ไม่ติดเกมส์
วันอังคารที่ 14  มิถุนายน  2565
ให้กำลังใจคณะครูบุคลากรในการกรอก
ข้อมูลนักเรียนแบบ นร/กสศ.01


วันพฤหัสบดีที่ 9  มิถุนายน  2565
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565


วันที่ 6  มิถุนายน  2565
กิจกรรมสร้างขวัญและให้กำลังใจข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 16-30  พฤษภาคม  2565
ร่วมเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน่วยพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด
บรรยากาศเปิดเรียนวันแรก
17  พฤษภาคม  2565

วันที่  2 เมษายน  2565
รับมอบตัวนักเรียนศึกษาต่อ  ม.1,4วันที่  1  เมษายน  2565
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่
นายเดชา  นวลรักษาวันที่ 31  มีนาคม  2565
งานวันครูแห่งชาติอำเภอพยุห์

วันที่ 17  มีนาคม  2565
พิธีปัจฉิมนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 7 - 10 มีนาคม  2565
จัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 
ศรีสะเกษเกมส์  ประเภทกีฬา โรลเลอร์สกี


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ประชุมทางวิชาการ  ทำข้อตกลง MOU
กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวันที่ 13- 17 ธันวาคม 2564
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ  สบมท  ประจำปี 2564
ณ  จังหวัดเชียงราย
วันพ่อแห่งชาติ  ประจำปี 2564

ประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ กลค
วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564
วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564
โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม  สพม.ศรีสะเกษ  ยโสธร
เป็นหน่วยฉีดวัคซีนไฟเซอร์  (Pfizer) เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียน
โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุห์

การนิเทศติดตามการเปิดเรียน
ภาคเรียนที่ 2/ 2564  เปิดเรียน  1 พ.ย.64

  


วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564
โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม  สพม.ศรีสะเกษ  ยโสธร
เป็นหน่วยฉีดวัคซีนไฟเซอร์  (Pfizer) ให้กับนักเรียน
โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุห์
วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ

โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม  สพม.ศรีสะเกษ  ยโสธร@@@@@@@@@@@@@@@@@@


ประมวลภาพ 30 กันยายน 2564
โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา

@@@@@@@@@@@@@@@@@@

กำหนดการเปิด - ปิดโรงเรียน

            ภาคเรียนที่ 1/2564 เปิด 1 มิถุนายน  2564
                            ปิด 11 ตุลาคม  2564
           
การคัดกรองเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด 19
ภายในโรงเรียน

                                  ปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2563 

                                                             วันที่ 30 มีนาคม  2564 กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563

                                วันที่  24 -  26  มีนาคม   2564

                           ประการผลสอบโครงการเพชรเม็ดงามโคกหล่ามวิทยา

                                 ประจำปีการศึกษา 2563

                                 รายชื่อผู้ได้รับรางวัล

                             


                                 วันที่  19 มีนาคม  2564 

                    การประเมินพัฒนา การเตรียมความพร้อมครูผู้ช่วย
    
                              
วันที่  8  มีนาคม  2564

                           การอบรมพัฒนาครูสู่มืออาชีพ

                                สหวิทยาเขตปราสาทหิน
                    วันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2563 

กิจกรรมกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2563วันที่ 24 ธันวาคม 2563 

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม  สพม.28

ที่ 21 ธันวาคม 2563 

เลี้ยงรับและส่งผู้บริหารในสหวิทยา

เขตปราสาทหิน


วันที่ 19 ตุลาคม 2563

                     การอบรมสภาเด็กและเยาวชนอำเภออุทุมพรพิสัย
                                    ณ โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา


วันที่ 30 กันยายน 2563

                     วันวานที่พากเพียร  วันเกษียณที่ภาคภูมิ
                                   นายหวัน  จันทะแจ่ม

วันที่ 4 กันยายน 2563

           งานเกษียณผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา
                          จังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงแรมศรีลำดวนวันที่ 2-3 กันยายน 2563

                    กิจกรรมสร้างขวัญและเสริมสร้างกำลังใจ
วันที่ 3 กรกฏาคม 2563

ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 1/2563
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

ดร.ชูชาติ  แก้วนอก ผอ.สพม.28
นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
วันที่ 13 มีนาคม 2563
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562                                      

วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี
ณ ค่ายลูกเสือจิระนนท์  อ.จอมพระ  จ.สุรินทร์
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
นิเทศภายในระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
ประชุมอบรมการประเมิน สมศ.รอบ 4
ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานีวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
การแขงขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์
ผู้บริหาร สพม.28 กับ ผู้บริหาร สพป.ศก 1,2,3วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
ลงนามทำ MOU 
กับวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศลวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563
ปฏิบัติหน้าที่ตัวแทนศูนย์สอบ
โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก


วันที่ 23 มกราคม 2563
คณะครูเดินทางไปส่ง
ผอ.บุญช่วย  ศรีสมพร
ณ  รร.บ้านหนองบาง สพป.ศก.1

วันที่ 16 มกราคม 2563
กิจกรรมวันครูแห่งชาติ
ณ อำเภออุทุมพรพิสัยวันที่ 10 มกราคม 2563
ตัวแทนบริษัทวีเซบ กรุ๊ปจำกัด ส่งมอบโครงการ
ก.เอ๋ย ก.ไก่  ข.ไข่  ของน้องวันที่ 8-9 มกราคม 2563
กิจกรรมกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 27 ธันวาคม 2562
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ร.ร./กิจกรรม
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563


วันที่ 26 ธันวาคม 2562
กิจกรรมวันคริสต์มาสวันที่ 18 ธันวาคม 2562
ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ 
ดร.สุชาติ  แก้วนอก ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2
ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.28


วันที่ 17 ธันวาคม 2562
แสดงความยินดีกับ ผอ.ภัทรศาสตร์ มาสกุล ผอ.สพม.28
ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.29วันที่ 11-14 ธันวาคม 2562
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69
ณ จังหวัดศรีสะเกษ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง
นักบินน้อย สพฐ.
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562
คณะครูและบุคลากรรับประทานอาหารเที่ยง
ร่วมกันด้วยมิตรภาพพวกเราชาว คลว.
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562
ประชุมประจำเดือนตุลาคม 62


วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562
แสดงความยินดีกับครูผู้ช่วยคนใหม่
นายกฤษดา  หอมไกล
วันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2562
อบรม การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
การเงิน การบัญชีและสินทรัพย์ ณ สพม.28วันที่ 17 ตุลาคม 2562
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก
กรรมการตัดสินนักบินน้อย สพฐ.
งานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 69
วันที่ 10 ตุลาคม 2562
แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ
โรงเรียนหวายคำวิทยา คนใหม่


วันที่ 25-30 กันยายน 2562
มุฑิตาจิตแด่ผู้บริหารที่เกษียณ
ประจำปี 2562
 


วันที่ 28-29 กันยายน 2562
ประชุมสัมมนาทางการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา สพม.28
บ้านสวนคุณตา กอล์ฟ จ.อุบลฯ

วันที่ 25-31 สิงหาคม 2562
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ สบมท.
จ.สุราษฏ์ธานี
วันที่ 23 สิงหาคม 2562
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2562

ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสหวิทยาเขตกำแพง
และแสดงความยินดีกับ ดร.วีระศักดิ์ จันทะรัตน์
วันที่ 8 สิงหาคม 2562
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ


วันที่ 26 กรกฏาคม 2562
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ผู้บริหารสถานศึกษา 
สพป.ศก.1กับ สพม.28 
ณ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์
วันที่ 22 กรกฏาคม 2562
ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2562
ณ ห้องอริยสัจ


วันที่ 12 กรกฏาคม 2562
การอบรมเชิงปฏิบัติการพลเมืองดิกิทัล
(Digital Citizenship) Google 
วันที่  5-13 กรกฏาคม 2562
การแข่งขันกีฬานักเรียน สพม.28

วันจันทร์ที่  1 กรกฏาคม 2562
ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา
สพม.28 ครั้งที่ 5/2562 
ณ โรงเรียนกำแพง

                                          มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนทีเรียนดี ความประพฤติดี
                                               นส.อรนุช  ดอกแก้ว นักเรียนโรงเรียนกำแพง


วันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2562
ร่วมมุฑิตาจิตผู้บริหารที่จะเกษียณ 
ประจำปี 2562 สหวิทยาเขตพระวิหาร


                                                                        สภาพวัดภู ณ ปัจจุบัน

วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2562
ร่วมเป็นเกียรติการประเมิน รร.(OBEC QA)
ระดับ SCQA
ณ.โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม


วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2562
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
แด่ศิษย์เก่า ที่เสียชีวิต 
ณ บ้านเหงี่ยง

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562
ร่วมเป็นเกียรติการประเมิน รร.(OBEC QA)
ณ.โรงเรียนกำแพง
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562
ไฟฟ้าอำเภออุทุมพรพิสัยช่วยตัดต้นไม้ 
ที่ขึ้นทับสายไฟแรงสูง

วันที่ 13 มิถุนายน 2562
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
ประจำปีการศึกษาที่ 1/2562


                                          มอบสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือนและทุนการศึกษา
                        ให้กับ น.ส.ชนินาถ  จุมพิต  นักเรียนชั้นมัธยศึกษาปีที่ 5นักเรียนเรียนดี แต่ยากจน
วันที่ 13 มิถุนายน 2562
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562วันที่ 29 พฤษภาคม 2562
ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 62
ค.ล.ว.

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปี
การศึกษาที่ 1/2562


วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
แสดงความยินดีกับคุณครูรัชนี  จันทร์แสน
เนื่องจากได้รับบรรจุแต่งตั้งเป็น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเภา สพป.ศก 3วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
แสดงความยินดีและต้อนรับ
น.ส.อรวรรณยา  แสงลอย 
วิชาเอกภาษาจีน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูปแบบ
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
ประชุมรับฟังนโยบาย DLTV
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2562

วันที่ 7- 10 พฤษภาคม 2562
ประชุมสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
แห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)
 
                                   
วันที่ 3 พฤษภาคม 2562