.

                                   *********
*********
**********
.
.

กำหนดการเปิด - ปิด  โรงเรียน
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2566
    เปิดเรียน  30  ตุลาคม 2566 
 ปิดเรียน  1 เมษายน 2567
*****************************************

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรมุ่งให้ผู้เรียนเป็นคนดี 
มีความรู้ มีทักษะชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ของลูกศิษย์ ภรว.ทุกๆ คน
ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561
จำนวน  3  มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1.คุณภาพของผู้เรียน
1.1ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2.กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

*******
โมเดล (Model) การบริหารจัดการศึกษารูปแบบ
PRW.MODEL
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
.

วันที่  18  มกราคม 2566 

แสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการ

โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม คนใหม่

 ท่านรองฯจารุวรรณ  บุญช่วย
วันที่  16  มกราคม 2566 

กิจกรรมทำบุญตักบาตร กีฬา ราตรีสัมพันธ์วันที่  11  มกราคม 2566 

พิธีมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น ณ สพป.ศก.4


วันที่  10  มกราคม 2566 

กีฬานักเรียนกลุ่มมออีแดง

วันที่  30 - 31  ธันวาคม 2566 

กิจกรรมผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

วันเสาร์ที่  16  ธันวาคม 2566 

ต้อนรับท่านสุทิน  คลังแสง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม


วันศุกร์ที่  15  ธันวาคม 2566 

กิจกรรมทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 

ณ.จังหวัดร้อยเอ็ด และ จังหวัดยโสธร


วันที่  12  ธันวาคม 2566 

รับการนิเทศเตรียมความพร้อมในการ

เปิดภาคเรียนที่ 2 /2566 จาก สพม.ศก ยสวันที่  9-10  ธันวาคม 2566 

วิ่งขึ้นเขาพระวิหารครั้งที่ 26 วิ่งคว้าหมอกหยอกตะวัน สถานที่พักนักกีฬา


.

วันที่  27 พฤศจิกายน  2566
ทอดกฐินวัดพระอาจารย์สุขสันต์  สุวิโร
.


วันที่  25-26 พฤศจิกายน  2566

ปรับปรุ่งภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
.
.

วันที่  23 พฤศจิกายน  2566

 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2566

วันที่  22 พฤศจิกายน  2566
พิธีถวายราชดุดี  วันคล้ายวันสวรรคต  แด่ ร.6
.

วันที่  20 พฤศจิกายน  2566
การจัดทำข้อตกลงการพัฒนางานตาม ว.PA
..
วันที่  10 พฤศจิกายน  2566
ย้ายดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา  สพม.ศรีสะเกษ  ยโสธร
.
.
.
.


.
นวัตกรรมบริหารองค์กร


“NPK MODEL”

 N = Network           เครือข่ายสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
P = Professional       มืออาชีพเพื่อการพัฒนา คุณภาพการศึกษา

 K = Kindness          มีความเมตตากับลูกศิษย์และเพื่อนร่วมงาน*********************************************
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC   AWARDS เหรียญทองระดับชาติ

สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษา 

ขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ

การดำเนินการตามข้อตกลง ว.PA
ประจำปีงบประมาณ 2566
.


วันที่ 23-25 สิงหาคม  2566
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา  สพม.ศก  ยส
.วันที่  18 สิงหาคม  2566
กิจกรรมวันวันวิทยาศาสตร์กิจกรรมมุฑิตาจิตผู้บริหารสถานศึกษา
สพม.ศก ยส
ณ.จังหวัดกาญจนบุรี  10-13 ส.ค.2566
.
.

สพม.ศก ยส
ณ.ลาวใต้ 31 ก.ค.-2 ส.ค.2566
.

.


เภอพยุห์
ณ.จันทรบุรี 19-21 ก.ค. 2566
.

วันที่  25 กรกฏาคม  2566
กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยและพิธีถวาย
พระพรชัยมงคลแด่ ร.10
.
.
วันที่  13 กรกฏาคม  2566
ทำ  MOU สถานศึกษาสีขาวกับโรงเรียนพยุห์วิทยา
.
.

วันที่  5 กรกฏาคม  2566
การนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู
.


วันที่  27  มิถุนายน  2566
ประชุมประจำเดือนมิถุนายน ผู้บริหาร.
วันที่  16 มิถุนายน  2566
กิจกรรมงานเลี้ยงรับนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูปแบบ 
ณ สวนไทยนาทองดี อำเภอพยุห์ 
.
.
.
.

.

วันที่  8 มิถุนายน  2566
พิธีไหว้ครู    ปีการศึกษา 2566
.
.วันที่  26 พฤษภาคม  2566
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2566

วันที่  16 พฤษภาคม  2566
เปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2566
.
.

.
วันที่  15 - 17  เมษายน  2566
กิจกรรม รดน้ำขอพร เล่นน้ำสงกรานต์กับญาติ
.
.
.
.

.
.
วันที่  14  เมษายน  2566
ร่วมงานการแข่งขันกีฬาเยาวชนบ้านโพธิ์ศรี
.
.
.
.
วันที่  14  เมษายน  2566
ช่วยงานมงคล สมรส คุณครูพรสุดา  หนองบัว
.
.
.
.
วันที่  14  เมษายน  2566
ช่วยงานฌาปนกิจศพ คุณแม่ท่อน  สุขสงวน
.
.
.
.
.
วันที่  11  เมษายน  2566
ประชุมผู้บริหารและรดน้ำขอพร ผู้ใหญ่ สพม.ศก  ยส
.
.
.
.
.

วันที่  7  เมษายน  2566
กิจกรรม  รดน้ำขอพร  ผู้ใหญ่  ผู้อาวุโส
สบม.ศรีสะเกษ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
.

วันที่ 5 เมษายน  2566
กิจกรรมแสดงความยินดีกับ น.ส.สุภิณโญ  เพ็ชรไพร
ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38  นครสวรรคเกมส์
.
.
.
.
.
.
.
วันที่  5  เมษายน  2566
กิจกรรม  รดน้ำขอพร  ผู้ใหญ่  ผู้อาวุโส
.
.
.
.
.
.

วันที่ 21 - 24 มีนาคม 2566
คณะกรรมการประเมินโรงเรียนสังกัด สพม.ศก.ยส ชุดที่ 1
ประเมินโรงเรียนสหวิทยาเขตปราสาทหิน
.
.
.
.
.
.
.

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566
พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2565วันที่ 30 มกราคม 2566
นายสำสำรวย   เกษกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  
มอบโล่ห์รางวัลให้โรงเรียนเนื่องใน
นางสาวสุภิญโย   เพ็ชรไพร 

ได้รับ  2  เหรียญเงิน การแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่  42 เทียนนกแก้วเกมส์ ณ จ.เชียงใหม่

วันที่ 28 มกราคม 2566
กิจกรรมล่องแพสิรินธรกับคณะพี่ๆเพื่อนๆน้อง ชาว คลว
ท่าแพ...ดาหลาซิกเนเจอร์


วันที่ 18 มกราคม 2566
แสดงความยินดีกับ
นางสาวสุภิญโย   เพ็ชรไพร

2  เหรียญเงิน การแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่  42 เทียนนกแก้วเกมส์ ณ จ.เชียงใหม่
วันที่ 16 มกราคม 2566
กิจกรรมวันครูแห่งชาติประจำปี 2566
อำเภอพยุห์


วันที่ 12-13 มกราคม 2566
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
ประจำปีการศึกษา 2565วันที่ 11 มกราคม 2566
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
วันที่ 5 - 6 มกราคม 2566
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2565วันที่ 29 ธันวาคม 2565
กิจกรรมวันคริสต์มาส/ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
วันที่ 28 ธันวาคม 2565
พิธีถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราช
สาริณีสิริพัชร มหาวัชราชธิดา

วันที่ 13 ธันวาคม 2565
แสดงความยินดีกับบุคลากรที่จบการศึกษา
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต

วันที่ 8 ธันวาคม 2565
กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียน ณ จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 5 ธันวาคม 2565
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
ร่วมงานกี่ฬาภายในโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีวันที่  18  พฤศจิกายน 2565
ประชุมรับนโยบาย ผอ.สพม.ศก ยสวันที่  18  พฤศจิกายน 2565
ทำบุญตักบาตรและประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2/2565
วันที่  16  พฤศจิกายน 2565
การลงนามข้อกลง PA กับ คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

วันที่  11  พฤศจิกายน 2565
การลงนาม MOU กับ สถาบัน
พระบรมราชชนก
.
วันที่  4  พฤศจิกายน 2565
งานเลี้ยงส่งครูอลงกรณ์   อาษา
ย้ายไป รร.บ้านคันพะลาน สพป.อบ 2
.
.
.
.
.
.
.
.
วันที่  23 - 28  ตุลาคม 2565
ศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม
.
..
.


.ประมวลภาพกิจกรรม
แสดงความยินดีกับผู้บริหารที่
ได้ย้ายรับตำแหน่งใหม่ เริ่ม 1 ตุลาคม 2565 
.
.

.
.
.

.


ประมวลภาพกิจกรรม
งานเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2565
.
.


.
วันที่ 20  กันยายน 2565

คณะกรรมการประเมิน ว.PA

.


 25- 27  กรกฏาคม 2565

กิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565


วันพุธที่ 11- 12  กรกฏาคม 2565
ร่วมกิจกรรมชุมชนแห่เทียนเข้าพรรษา 
อบต.โนนเพ็ก (11 กค65)และอบต.หน้องค้า(12 กค65)วันพุธที่  6  กรกฏาคม 2565
จัดกิจกรรมสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ
เนื่องในวันที่ 1 กรกฏาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย
วันจันทร์ที่  27 มิถุนายน  2565
จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกวันจันทร์ที่  27 มิถุนายน  2565
จัดกิจกรรมลำลึกครูกลอนสุนทรภู่
วันพุธที่  20 - 24  มิถุนายน  2565
สัปดาห์แห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียนของนักเรียนทุกคนทุกระดับชั้น
วันพุธที่  22  มิถุนายน  2565
ส่งเสริมสนับสนุนให้กำลังใจคณะครูบุคลากรที่จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารี

วันอังคารที่ 21  มิถุนายน  2565
การอบรมนักเรียนตามโครงการ วัยรุ่น  วัยใส ไม่เสพ
 ไม่ท้อง  ไม่ติดเกมส์
วันอังคารที่ 14  มิถุนายน  2565
ให้กำลังใจคณะครูบุคลากรในการกรอก
ข้อมูลนักเรียนแบบ นร/กสศ.01


วันพฤหัสบดีที่ 9  มิถุนายน  2565
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565


วันที่ 6  มิถุนายน  2565
กิจกรรมสร้างขวัญและให้กำลังใจข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 16-30  พฤษภาคม  2565
ร่วมเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน่วยพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด
บรรยากาศเปิดเรียนวันแรก
17  พฤษภาคม  2565

วันที่  2 เมษายน  2565
รับมอบตัวนักเรียนศึกษาต่อ  ม.1,4วันที่  1  เมษายน  2565
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่
นายเดชา  นวลรักษาวันที่ 31  มีนาคม  2565
งานวันครูแห่งชาติอำเภอพยุห์

วันที่ 17  มีนาคม  2565
พิธีปัจฉิมนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 7 - 10 มีนาคม  2565
จัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 
ศรีสะเกษเกมส์  ประเภทกีฬา โรลเลอร์สกี


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ประชุมทางวิชาการ  ทำข้อตกลง MOU
กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวันที่ 13- 17 ธันวาคม 2564
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ  สบมท  ประจำปี 2564
ณ  จังหวัดเชียงราย
วันพ่อแห่งชาติ  ประจำปี 2564

ประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ กลค
วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564
วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564
โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม  สพม.ศรีสะเกษ  ยโสธร
เป็นหน่วยฉีดวัคซีนไฟเซอร์  (Pfizer) เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียน
โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุห์

การนิเทศติดตามการเปิดเรียน
ภาคเรียนที่ 2/ 2564  เปิดเรียน  1 พ.ย.64

  


วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564
โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม  สพม.ศรีสะเกษ  ยโสธร
เป็นหน่วยฉีดวัคซีนไฟเซอร์  (Pfizer) ให้กับนักเรียน
โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุห์
วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ

โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม  สพม.ศรีสะเกษ  ยโสธร@@@@@@@@@@@@@@@@@@


ประมวลภาพ 30 กันยายน 2564
โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา

@@@@@@@@@@@@@@@@@@

กำหนดการเปิด - ปิดโรงเรียน

            ภาคเรียนที่ 1/2564 เปิด 1 มิถุนายน  2564
                            ปิด 11 ตุลาคม  2564
           
การคัดกรองเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด 19
ภายในโรงเรียน

                                  ปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2563 

                                                             วันที่ 30 มีนาคม  2564 กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563

                                วันที่  24 -  26  มีนาคม   2564

                           ประการผลสอบโครงการเพชรเม็ดงามโคกหล่ามวิทยา

                                 ประจำปีการศึกษา 2563

                                 รายชื่อผู้ได้รับรางวัล

                             


                                 วันที่  19 มีนาคม  2564 

                    การประเมินพัฒนา การเตรียมความพร้อมครูผู้ช่วย
    
                              
วันที่  8  มีนาคม  2564

                           การอบรมพัฒนาครูสู่มืออาชีพ

                                สหวิทยาเขตปราสาทหิน
                    วันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2563 

กิจกรรมกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2563วันที่ 24 ธันวาคม 2563 

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม  สพม.28

ที่ 21 ธันวาคม 2563 

เลี้ยงรับและส่งผู้บริหารในสหวิทยา

เขตปราสาทหิน


วันที่ 19 ตุลาคม 2563

                     การอบรมสภาเด็กและเยาวชนอำเภออุทุมพรพิสัย
                                    ณ โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา


วันที่ 30 กันยายน 2563

                     วันวานที่พากเพียร  วันเกษียณที่ภาคภูมิ
                                   นายหวัน  จันทะแจ่ม

วันที่ 4 กันยายน 2563

           งานเกษียณผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา
                          จังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงแรมศรีลำดวนวันที่ 2-3 กันยายน 2563

                    กิจกรรมสร้างขวัญและเสริมสร้างกำลังใจ
วันที่ 3 กรกฏาคม 2563

ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 1/2563
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

ดร.ชูชาติ  แก้วนอก ผอ.สพม.28
นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
วันที่ 13 มีนาคม 2563
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562                                      

วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี
ณ ค่ายลูกเสือจิระนนท์  อ.จอมพระ  จ.สุรินทร์
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
นิเทศภายในระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
ประชุมอบรมการประเมิน สมศ.รอบ 4
ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานีวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
การแขงขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์
ผู้บริหาร สพม.28 กับ ผู้บริหาร สพป.ศก 1,2,3วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
ลงนามทำ MOU 
กับวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศลวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563
ปฏิบัติหน้าที่ตัวแทนศูนย์สอบ
โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก


วันที่ 23 มกราคม 2563
คณะครูเดินทางไปส่ง
ผอ.บุญช่วย  ศรีสมพร
ณ  รร.บ้านหนองบาง สพป.ศก.1

วันที่ 16 มกราคม 2563
กิจกรรมวันครูแห่งชาติ
ณ อำเภออุทุมพรพิสัยวันที่ 10 มกราคม 2563
ตัวแทนบริษัทวีเซบ กรุ๊ปจำกัด ส่งมอบโครงการ
ก.เอ๋ย ก.ไก่  ข.ไข่  ของน้องวันที่ 8-9 มกราคม 2563
กิจกรรมกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 27 ธันวาคม 2562
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ร.ร./กิจกรรม
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563


วันที่ 26 ธันวาคม 2562
กิจกรรมวันคริสต์มาสวันที่ 18 ธันวาคม 2562
ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ 
ดร.สุชาติ  แก้วนอก ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2
ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.28


วันที่ 17 ธันวาคม 2562
แสดงความยินดีกับ ผอ.ภัทรศาสตร์ มาสกุล ผอ.สพม.28
ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.29วันที่ 11-14 ธันวาคม 2562
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69
ณ จังหวัดศรีสะเกษ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง
นักบินน้อย สพฐ.
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562
คณะครูและบุคลากรรับประทานอาหารเที่ยง
ร่วมกันด้วยมิตรภาพพวกเราชาว คลว.
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562
ประชุมประจำเดือนตุลาคม 62


วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562
แสดงความยินดีกับครูผู้ช่วยคนใหม่
นายกฤษดา  หอมไกล
วันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2562
อบรม การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
การเงิน การบัญชีและสินทรัพย์ ณ สพม.28วันที่ 17 ตุลาคม 2562
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก
กรรมการตัดสินนักบินน้อย สพฐ.
งานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 69
วันที่ 10 ตุลาคม 2562
แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ
โรงเรียนหวายคำวิทยา คนใหม่


วันที่ 25-30 กันยายน 2562
มุฑิตาจิตแด่ผู้บริหารที่เกษียณ
ประจำปี 2562
 


วันที่ 28-29 กันยายน 2562
ประชุมสัมมนาทางการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา สพม.28
บ้านสวนคุณตา กอล์ฟ จ.อุบลฯ

วันที่ 25-31 สิงหาคม 2562
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ สบมท.
จ.สุราษฏ์ธานี
วันที่ 23 สิงหาคม 2562
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2562

ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสหวิทยาเขตกำแพง
และแสดงความยินดีกับ ดร.วีระศักดิ์ จันทะรัตน์
วันที่ 8 สิงหาคม 2562
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ


วันที่ 26 กรกฏาคม 2562
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ผู้บริหารสถานศึกษา 
สพป.ศก.1กับ สพม.28 
ณ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์
วันที่ 22 กรกฏาคม 2562
ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2562
ณ ห้องอริยสัจ


วันที่ 12 กรกฏาคม 2562
การอบรมเชิงปฏิบัติการพลเมืองดิกิทัล
(Digital Citizenship) Google 
วันที่  5-13 กรกฏาคม 2562
การแข่งขันกีฬานักเรียน สพม.28

วันจันทร์ที่  1 กรกฏาคม 2562
ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา
สพม.28 ครั้งที่ 5/2562 
ณ โรงเรียนกำแพง

                                          มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนทีเรียนดี ความประพฤติดี
                                               นส.อรนุช  ดอกแก้ว นักเรียนโรงเรียนกำแพง


วันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2562
ร่วมมุฑิตาจิตผู้บริหารที่จะเกษียณ 
ประจำปี 2562 สหวิทยาเขตพระวิหาร


                                                                        สภาพวัดภู ณ ปัจจุบัน

วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2562
ร่วมเป็นเกียรติการประเมิน รร.(OBEC QA)
ระดับ SCQA
ณ.โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม


วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2562
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
แด่ศิษย์เก่า ที่เสียชีวิต 
ณ บ้านเหงี่ยง

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562
ร่วมเป็นเกียรติการประเมิน รร.(OBEC QA)
ณ.โรงเรียนกำแพง
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562
ไฟฟ้าอำเภออุทุมพรพิสัยช่วยตัดต้นไม้ 
ที่ขึ้นทับสายไฟแรงสูง

วันที่ 13 มิถุนายน 2562
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
ประจำปีการศึกษาที่ 1/2562


                                          มอบสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือนและทุนการศึกษา
                        ให้กับ น.ส.ชนินาถ  จุมพิต  นักเรียนชั้นมัธยศึกษาปีที่ 5นักเรียนเรียนดี แต่ยากจน
วันที่ 13 มิถุนายน 2562
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562วันที่ 29 พฤษภาคม 2562
ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 62
ค.ล.ว.

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปี
การศึกษาที่ 1/2562


วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
แสดงความยินดีกับคุณครูรัชนี  จันทร์แสน
เนื่องจากได้รับบรรจุแต่งตั้งเป็น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเภา สพป.ศก 3วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
แสดงความยินดีและต้อนรับ
น.ส.อรวรรณยา  แสงลอย 
วิชาเอกภาษาจีน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูปแบบ
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
ประชุมรับฟังนโยบาย DLTV
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2562

วันที่ 7- 10 พฤษภาคม 2562
ประชุมสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
แห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)
 
                                   
วันที่ 3 พฤษภาคม 2562
ประชุมรับนโยบาย ท่าน ผอ.เขต สพม.28
ณ.โรงเรียนกำแพง


วันที่ 28 - 30  มีนาคม 2562
ทัศนศึกษาดูงานโรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บำรุง
สพม.8 จังหวัดกาญจนบุรี
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562
ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2562 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 2/2561


วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562
ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา
สพม.28  ณ โรงเรียนทรายมูลวิทยา  จังหวัดยโสธร

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562
ทัศนศึกษาของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561


วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562
พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562
แสดงความยินดีกับ ผอ.ประมวล  สืบวงศ์
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562
การประเมินผลการจัดกิจกรรมทางการศึกษา
จาก สพม.28 ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
(ภาคบ่าย)

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562
แสดงความยินดีกับ ผอ.สุทธิดา  เกตุจรูญ
ผอ.โรงเรียนบ้านเปือยขามวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562
แสดงความยินดีกับ ผอ.มะลิ  หลักคำ
ผอ.โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(อสพป.17)
รายชื่อนักเรียนที่ชนะเลิศ
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
โครงการเพ็ชรเม็ดงามโคกหล่ามวิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 รับโล่รางวัลในวันที่ 14 มีนาคม 2562 ส่วนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4,5 รับโล่รางวัล ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในภาคเรียนที่ 1/2562

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
คณะผู้บริหารสหวิทยาเขตกำแพง ตรวจเยี่ยม
ให้กำลังใจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ในการสอบ o - net วันที่ 2-3 มี.ค.2562
วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์
ครั้งที่ 2/2562


      ขอขอบคุณ...คุณครูเกษมศรี  อินอะนันท์ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะครูบุคลากรทางการศึกษาทุก ๆ คนที่ให้กำลังใจ สนับสนุนส่งเสริม ร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ราชการกิจกรรมทางการศึกษา...ครับ


วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
ปรับปรุงพื้นสนามหน้าอาคารเรียน

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสหวิทยาเขตกำแพง
ณ  รร.ผักไหมวิทยานุกูล