.

                                   
 @@@@@@@@@@@@


โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา สพม.28
@@@

     วันที่  13  ธันวาคม   พ.ศ. 2560

SSSSSSSS

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึษา ที่ลา /ป่วย/กิจ

                                      1.
                                      2.  
                                      3  
                                      4. 
                                      5.   
                                                         
                                       

ข้าราชการครูและบุคลากรที่ไปราชการ 

                                     1. 
                                     2.
                                     3.
                                     4. 
                                     5.
                                     6.


           โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา เปิดภาคเรียนที่ 

2/2560 วันที่ 24 ตุลาคม 2560                                                                                                         
                              * โครงการเพชรเม็ดงามโคกหล่ามวิทยา *
                                       มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ปฏิทินการสอบโครงการเพชรเม็ดงามโคกหล่ามวิทยา
สอบจำนวน 4 ครั้ง


            วิ่งเฉลิมพระเกียรติขึ้นอุทยานแห่งชาติ
                   เขาพระวิหาร วันที่ 10 ธันวาคม 2560 
                                                      

                                          
โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา จัดกิจกรรมกีฬาภายใน ระหว่างวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2560 
การจัดเตรียมสถานที่ของคณะครูและนักเรียน


นายธนกฤช    จิริวิภากร ส.อบจ.ประธานพิธีเปิดกีฬาภายใน
วันที่ 8 ธันวาคม 2560


นายสายนต์  ประคองใจ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
(กำนันำบลโคกหล่าม)  ประธานพิธีปิด
การแข่งขันกีฬาของคณะครูบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

                                                                                                                                  
กิจกรรมรับและส่งนักเรียน ประจำ
ภาคเรียนที่ 2/2560
                                            *******                                                                               
  
กิจกรรมสนทนาภาษาต่างประเทศ
***********
ประจำเดือน   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560


          


Photo  Story  K.R.V. School.

โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา

***********
วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม2560


กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ Super Full  moon

 

วันที่ 30 พ.ย. ถึง  1 ธ.ค.2560

ประชุมประจำเดือนผู้บริหารและรับนโยบาย ผอ.เขต สพม.28  
ณ โรงแรม The River จังหวัดนครพนม


วันอังคารที่ 28  พฤศจิกายน 2560
ตัวแทนคณะครูบุุคลากรทางการศึกษา  คลว.และตัวแทนผู้บริหารสหวิทยาเขต กำแพง ร่วมแสดงความยินดีกับ ท่าน ผอ.เขต สพม.28 คนใหม่ นายภัทรศาสตร์   มาสกุล 


วันจันทร์ ที่ 27  พฤศจิกายน 2560
มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน
ศิลปหัตกรรมนักเรียน สพม.28 ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560


วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2560
นำนักเรียนช่วยบริการชุมชน  งานฌาปนกิจศพ
คุณแม่แขม  ศรีสมพร   ณ  เมรุวัดบ้านเปือย
 ประชุมร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน /ครูฝ่ายกิจการฯ/ครูที่ปรึกษาในการพัฒนาผู้เรียน
วันที่   6 - 7 พฤศจิกายน 2560
***********วันที่ 6 ตุลาคม 2560
ประชุมอบรมเกี่ยวกับการทำข้อมูล DMC
ณ สพม.28
วันที่ 3-4 ตุลาคม 2560

การประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจำปี 2561

วันที่ 4 ตุลาคม 2560
กิจกรรมส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจ
ให้กับบุคลากร  คลว.

ตามด้วยงานมุฑิตาจิตพี่ที่เกษียณอายุราชการวันที่ 18 กันยายน 2560
ประเมินโรงเรียนของสหวิทยาเขตกำแพงทีเข้ารวมโครงการ
สถานศึกษาสีขาว


วันที่ 15 กันยายน 60
.กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English  Camp 2017 


วันที่ 11-15 กันยายน 60

คณะกรรมการประเมินโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. 28
 

วันที่ 13 กันยายน 2560 
โรงเรียนรับการประเมินโรงเรียนจาก สพม.28 ในภาคเช้า


วันที่ 5 กันยายน 60
ร่วมกิจกรรมกับชุมชน
การทำบุญสังฆทาน วัดบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ

วันที่ 29 ส.ค  -  1 กันยายน 60
ประชุมสัมนาผู้้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย  ส.บ.ม.ท
ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์  จังหวัดอุบลราชธานี


วันที่ 24 สิงหาคม 60
กิจกรรมเลี้ยงส่งครูจันทรืเพ็ญ  ศรีสมพร
เนื่องในโอกาสได้รับคำสั่งย้ายไปที่โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยวันที 15 - 16 สิงหาคม 60
การประชุมพัฒนารูปแบบสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมไทย 4.0
ณ  โรงแรมแอมบาสเดอร์ฯ จังหวัดชลบุรีวันที่ 10 สิงหาคม 2560
ภาคเช้ากิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560

 


 
ภาคบ่ายจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดและกิจกรรมอาเซียนศึกษา
 ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 8 สิงหาคม 2560
ประชุมประจำเดือนกรกฏาคม ของโรงเรียนโคกหล่ามวิทยา
 ครั้งที่ 7/2560    ณ ห้องอริยสัจ
วันที่ 4 สิงหาคม 2560
ประชุมรับฟังการขับเคลือนนโยบายสัญจร สพฐ.ครั้งที่ 3 
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 1- 15 สิงหาคม 2560
กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน 100 % 
ของคณะครู - นักเรียนประจำปีการศึกษาที่ 1/2560


 


วันที่  19 กรกฏาคม 2560
ส่งเสริมให้ขวัญและกำลังใจบุคลากร ชาวเขียว - เหลือง


วันที่  7-15  กรกฏาคม 2560
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา  สพม.28  
เจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขันมวย

 ร่วมการแสดงในพิธีเปิด
วันที่  6  กรกฏาคม 2560
พ.ต.อ. ภิญโญ  สุทธิสาร ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอุทุมพรพิสัย
มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ชาว เขียว - เหลืองวันที่  5  กรกฏาคม 2560
พิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติวันที่  27 - 28 มิถุนายน 2560
กิจกรรมนิทรรศการโครงการศาสตร์พระราชา  ณ  โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
วันที่  26  มิถุนายน 2560
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

กิจกรรมวันสุนทรภู่ (รำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่)

วันที่  20  มิถุนายน 2560
กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจการเลี้ยงรับเลี้ยงส่งบุคลากร

1. นางสาวธัญญลักษณ์   ทองเปลว พนักงานราชการสอบบรรจุได้เป็นครูผู้ช่วย รร.หนองคูวิทยา
    2.นางสาวอัญญารักษ์   มะลิวงษ์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

วันที่  20  มิถุนายน 2560
เข้านมัสการพระครูประภากรยติกิจ ( อ.บุญ  ปภสุสโร) 
เจ้าอาวาสวัดบ้านเหงี่ยง  อ.อุทุมพรพิสัยวันที่  16-17   มิถุนายน 2560
การประชุมปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
ณ รร.เฉลิมพระเกียรติฯ จ.ศรีสะเกษ


วันที่  14   มิถุนายน 2560
รับมอบกล้องโทรทรรศน์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
จากสถาบันวิจัยดาราศาสร์แห่งชาติ

วันที่  8  มิถุนายน 2560
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

  


วันที่  7  มิถุนายน 2560
ร่วมกิจกรรมของชุมชนในการกำจัดผักตบชวาออกจากคลองห้วยหนองในเข ตำบลโคกหล่าม 
นำโดยท่านกำนันสายยนต์ ประครองใจ  ท่านนายกจันดี  แซ่จึง ผู้นำ ชาวบ้านในเขตำบลโคกหล่ามวันที่ 1 มิถุนายน 2560
แสดงความยินดีกับท่าน เยาวลักษณ์  คงพูล   ศึกษาธิการจังหวัดยโสธรวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโคกหล่ามวิทยา
ครั้งที่ 5/2560 ประจำเดือน พฤษภาคม
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560

การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2560
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น

ประจำปีการศึกษา 2559
   

ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมการเลี้ยงส่งจากบุคลากรชาว ม่วง - แสด - ขาว
ภรว.วันที่ 2 มิถุนายน 2560
ประมวลภาพกิจกรรมเลี้ยงต้อนรับ จากชาว เขียว -  เหลือ คลว.
วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม 2560
  *********************

นักปราชญ์ หรือผู้มีความรู้มากๆ มักนิยม รัก ศรัทธา "น้ำ" ด้วยเหตุและผล สมับติของน้ำมีมากและหนึ่งในสมบัติหลายข้อคือปรับเปลี่ยนได้ตามภาชนะบรรจุ  นั้นคือผู้มีความรู้มากๆสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ ปรับตัวได้ทุกสถานะการ มีภูมิคุ้มกันที่ดี

ผู้มีอำนาจบารมีที่ชอบสงบ มัก นิยม รัก ศรัทธา"ภูเขา"  ภูเขาเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแรง มั่นคง คือผู้ให้ ผู้เป็นต้นกำเนิดความอุดมสมบูรณ์ทั้งมวล  จะเห็นได้ว่า แม่น้ำ  เกิดมาจากภูเขา ดังนั้น ภูเขา   แม่น้ำ เป็นธรรมชาติ สวยงามยิ่งนัก ที่เป็นแหล่งกำเนิดความอุดมสมบูรณ์ให้กับสรรพสิ่ง ด้วยเหตุผลนี้"เมื่อวัยเยาว์จงพัฒนาตนฝึกตนให้เหมือนกับน้ำ"

######################
                                                                                                                                                                    ศิลปะของการมีชีวิต คือการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใด้ดีและสมดุล
      
การสะสมความรู้ก็ไม่ต่างอะไรกับชาวนาสะสมปุ๋ยดังนั้นเมื่อวัยเยาว์เจ้าควรสะสมความรู้ให้มาก ๆ

##########๒๒๒๒๒##########

ทุก ๆ ชีวิตมิตรมนุษย์ต่างก็เคารพ กฏ...กติกา...โลกาจึงสวยด้วย...การกระทำ..ตามกฏนั้นๆ...
ชั่วชีวัน...ชีวิตนั้นก็ราบรื่นชื่นอุรา...ผาสุขเอย..ท้ายสุด ทุก ๆ  ชีวิตถูกลิขิต มาตัวเปล่า ก็ไปตัวเปล่า           ไปไม่กลับ  หลับไม่ตื่น  ฝื่นไม่มี  หนีไม่พ้น

1. กฏหมู่      2.กฏศีลธรรม    3. กฏหมาย     4.กฏธรรมชาติ

##########๒๒๒๒๒##########

ความแก่ได้มาฟรีๆ แต่ความดีต้องลงมือทำ


ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
Professional  Learning  Community (PLC)
23 มีนาคม 2560 


วันที่ 14 มีนาคม 2560
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาฯครูผู้ช่วยปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบปีการศึกษา 2559
ม.3 รุ่นที่ 22  และ ม.6  รุ่นที่ 17
วันที่ 7 มีนาคม 2560

วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 
สอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
ให้โอวาท แนวทางแนวคิด สร้างความตระหนักให้กับนักเรียนชั้มมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการสอบ O-Net ในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 
 วันที่ 30 มกราคม 2560

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง                                                         วันที่ 18-20 มกราคม 2560

          การแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 8 ธันวาคม 2559

ให้การอบรมแนะนำแนวทางการเตรียมตัวให้พร้อมในการสอบ O-NET
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 25 ตุลาคม 2559
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยาจัดพิธีการถวายไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ 9)

วันที่ 21 กันยายน 2559
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วม HBD ผอ.ดร.คณาวุฒิ  พรหมทา 

วันที่ 4-8 กรกฎาคม 59
อบรมสมาคมรอง ฯผอ มัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ณ  จังหวัดเชียงใหม่วันที่ 20 มิถุนายน 2559
โรงเรียนฝึกซ้อมแผนผจญเหตุ ของข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโดย
  วิ่งลงหลุมหลบภัย  ตามจุดนัดหมายของแต่ละระดับชั้นเรียน
วันที่ 14 มิถุนายน 2559

กิจกรรมการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่อยู่ตามแนวชายแดน โดย พล.อ.พิศณุ   อุไรเลิศ  
ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดนได้มาเป็นเกียรติในพิธิมอบทุนดังกล่าว จึงขอบพระคุณท่านและคณะมา  ณ  โอกาสนี้ด้วยครับ

วันที่  28  พฤษภาคม 2559
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่  26  พฤษภาคม 2559
โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี จัด ณ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
นายอภิชาติ  ธนะมัย  นายอำเภอกันทรลักษ์เป็นประธานเปิดโครงการ


   ปรับปรุ่งภูมิทัศน์หน้าอาคารเรียน ก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 
                                                                 วันที่  13-14  พฤษภาคม  59 
                                                        เข้าค่ายนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4
                                                                   วันที่     3  พฤษภาคม 59
                                                      ประชุมรับนโยบายจาก ผอ.สพม.28                


               
                                                                   7  มีนาคม  2559 
                                          พิธีทำบุญตักบาตรขึ้นอาคารโรงฝึกงาน 204/27         

                                                                            7  มีนาคม  2559 
                                          พิธีมอบทุนการศึกษาจากศูนย์พัฒนาสังคมจังหวัดศรีสะเกษ


         ======================================
14 กุมภาพันธ์  2559 
ร่วมงาน Happy Birth  day  ดร.ฤทธา   นันทพันธ์   ผอ.สพม.2812 กุมภาพันธ์ 2559
ถ่ายรูปหมู่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

วันที่  1 - 2  กุมภาพันธ์ 2559 ทัศนศึกษานักเรียน ม.1-5 
กันทรลักษ์ - นครราชสีมาวันที่ 2ุ6 มกราคม 2559
เดินทางไปส่งคุณครูนิศาชล  คำมอน ย้ายไปที่ 
โรงเรียนเบญจลักษ์วิทยา  สพม.28
วันที่ 20 มกราคม 2559
ร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนภูมิซรอลวิทยาวันที่   19 - 20  มกราคม  2559 
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี  ณ  ค่ายทหารพานที่ 23วันที่   19  มกราคม  2559 
ร่วมช่วยงานพิธิเปิดกีฬาสีโรงเรียนบ้านรุ่งอรุณฯวันที่ 15 มกราคม  2559
ร่วมช่วยงานกีฬาสี โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใสวันที่ 14 มกราคม 2559
ประชุมคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตพระวิหาร
$$$$$$$$
วันที่ 8 มกราคม  2559 
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
วันที่  7 มกราคม 2558

ผู้บริหาร  หัวหน้าฝ่ายคณะครูฯเข้าขอพรปีใหม่จาก ท่านโชคชัย  สายแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงชัย

 และคุณหมอเกียรติคุณ   ทวี  รพ.ส่งเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติภูมิซรอล


วันที่ 6 มกราคม 2558
ผู้บริหาร  หัวหน้าฝ่ายคณะครูฯเข้าขอพรปีใหม่จาก ท่าน ดร.ฤทธา   นันทพันธ์  ผอ.สพม.28


 และ ท่านภัทรศาสตร์  มาสกุล รองฯ ผอ.สพม.28วันที่   30  ธันวาคม  2558
กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว  ที่นาด้านหลังอาคารเรียน
นำโดยท่าน ผอ.คณาวุฒิ   พรหมทา

วันที่  26 - 27 ธันวาคม  2558
กิจกรรมค่ายเคมีอาสา พัฒนาเพื่อน้อง ครั้งที่ 3
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาควิชาเคมี
นำโดยว่าที่ร้อยตรีบุญมี  นากรณ์ และคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ออกค่าย  ณ  โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา  จึงขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ด้วย   ครับ

วันที่  25  ธันวาคม  2558      กิจกรรมวันคริสต์มาส


ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาภายใน รร.บ้านจันทร์หอบตาแสก

วันที่ 24 ธันวาคม 2558
ร่วมพิธีเปิดการประชุมโครงการสร้างเครือข่ายรักษาป่าฯ 
ณ  อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารวันที่ 24 ธันวาคม 2558 
ประกอบพิธีขึ้นอาคารโรงฝึกงาน 104/26

วันที่ 23 ธันวาคม 2558
พลเอกธีรชัย   นาควานิช   ผู้บัญชาการทหาบก
มาตรวจราชการชายแดน ไทย - กัมพูชา และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับ
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา


วันที่  21 ธันวาคม 2558

แสดงความยินดีกับ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองบักโทน  คนใหม่  ผอ.สุนทร    ทองสวัสดิ์

             

             
วันที่ 18 ธันวาคม 2558 

******

ลงนามทำ MOU กับ ผอ.เขต สพม.28 เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาภาษาอังกฤษ 100% ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
*******
การแต่งกายเครื่องแบบปกติขาวในวันที่ 5 ธันวาคม (วันพ่อแห่งชาติ)
                                =================================================


                                      ชีวิตคงไม่มีอะไรดี ถ้ามองแต่เรื่องร้ายๆ
                     
ชีวิตคงจะมีแต่วุ่นวาย ถ้ามองทุกอย่างเป็นปัญหา
                     
ชีวิตคงจะไร้ค่า ถ้ามัวแต่ตอกย้ำ ซ้ำเติมตัวเอง
                     
ชีวิตจะมีความสุขขึ้นมาเอง ถ้ามองทุกสิ่งในแง่ดี

                                                                   $$$$$$$$$$$$$$$$$


                    =================================================


เรียนทุกท่านที่เคารพ

เว็บ Blog ที่จัดทำขึ้นมีความมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทาง
ด้านวิชาการทางด้านการศึกษา ข่าวสารความเคลื่อนไหวที่สำคัญ ตลอดจน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่าง ๆ ครับ  นายทัศพร    คำปลิว
  ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ


1. ถ้าคนสองคนมีเงินคนละ 1 บาท มาแลกเปลี่ยนกันจะได้เงินคนละ 1 บาท
    ค่าเท่าเดิม
2. ถ้าคนสองคนมีความคิดดีๆ คนละ 1 ความคิด มาแลกเปลี่ยนกัน จะได้ความคิด
ดี ๆ คนละ 2 ความคิดประเมินค่าไม่ได้

ถ้าหากว่าท่านมีเวลาว่างก็แวะเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็น
ได้นะครับ เพื่อเป็นการพัฒนาที่ดีขึ้น !เคารพธรรมชาติวันละหลาย ๆ ครั้ง อยู่กับธรรมชาตินาน ๆ

จะพบสิ่งดี ๆ ใหม่ๆ และน่าสนใจ